Systemy informacyjne - warunki zaliczenia

Kryteria zaliczenia przedmiotu:
35% – ocena z kolokwium praktycznego;
35% – ocena z kolokwium teoretycznego;
20% – aktywność na zajęciach;
10% - obecność.