Systemy informacyjne - program ćwiczeń

Systemy informacyjne - program ćwiczeń
Rok akad. 2009/2010; semestr letni; rok II SS; 30 godzin

LUTY

1. 15.02.
Zajęcia organizacyjne. Omówienie programu zajęć, literatury przedmiotu oraz kryteriów formalnych zaliczenia przedmiotu.

2. 22.02.
Wprowadzenie do teorii systemów informacyjnych. Analiza definicji „system informacyjno-wyszukiwawczy” i powiązanych z nim terminów. Quiz sprawdzający.

MARZEC

3. 1.03.
Omówienie typologii SIW ze względu na różne kryteria. Udostępnianie wiedzy w różnych SI: tradycyjnych, dialogowych, inteligentnych. Ćwiczenia praktyczne.

4. 8.03.
Analiza definicji „baza danych” i powiązanych z nim terminów. Typologia baz danych:
- ze względu na zawartość (odsyłające, faktograficzne, pełnotekstowe);
- ze względu na zakres (jednodziedzinowe, wielodziedzinowe);
- ze względu na zasięg geograficzny (polskie, zagraniczne, międzynarodowe);
- ze względu na strukturę (relacyjne, hierarchiczne, sieciowe).
Ćwiczenia praktyczne.

5. 15.03.
Systemy pełnotekstowe – wybrane zastosowania. Ćwiczenia praktyczne.

6. 22.03.
Systemy informacji geograficznej (GIS) – wybrane zastosowania. Ćwiczenia praktyczne.

7. 29.03.
Kolokwium praktyczne.

KWIECIEŃ

8. 12.04.
Architektura informacji w SI. Web-usability – analiza wybranych metod badania użyteczności SI na przykładzie stron WWW. Projektowanie systemów zorientowane na użytkownika (UCD – User-Centered Design).

9. 19.04.
Systemy hipertekstowe. Pojęcie „hipertekst” i terminy z nim związane. Historia, struktura i wykorzystanie hipertekstu. Struktura systemu World Wide Web. Dwuzerowość w Internecie (Web 2.0).

10. 26.04.
Systemy hipertekstowe – ćwiczenia praktyczne (projektowanie hipertekstowego słowniczka).

MAJ

11. 10.05.
Zagadnienia sztucznej inteligencji w praktyce (prezentacja wybranych zastosowań sztucznej inteligencji w życiu codziennym: boty, aplikacje do OCR, wyszukiwarki nowej generacji, generatory prac naukowych i dzieł literackich).

12. 17.05.
Systemy ekspertowe - poddziedzina sztucznej inteligencji. Interpretacja terminu system ekspertowy (SE). Cechy i struktura SE. Rodzaje SE i podstawowe obszary zastosowań SE. SE w informacji naukowej.

13. 24.05.
Kolokwium teoretyczne.

14. 31.05.
Podsumowanie problematyki SI. Zaliczenie przedmiotu.

Literatura przedmiotu:
1. Artowicz E.: Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym: zagadnienia relewancji. Warszawa 1997.
2. Babik W.: Systemy biblioteczne, systemy informacyjne a systemy informacyjno-wyszukiwawcze: refleksje terminologiczne. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 1994 nr 1-2 (63-64) s. 87-90.
3. Batorowska H., Czubała B.: Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej. Kraków 2000.
4. Białko M.: Sztuczna inteligencja i elementy hybrydowych systemów ekspertowych. Koszalin 2005.
5. Stefanowicz B.: Sztuczna inteligencja i systemy eksperckie: przewodnik. Warszawa 2002.
6. Bielecka E.: Systemy Informacji Geograficznej: teoria i zastosowania. Warszawa 2006.
7. Elementy systemów ekspertowych. Pod red. M. Owoca. Wrocław 2006.
8. Kwaśnicka H.: Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe: rozwój, perspektywy. Wrocław 2005.
9. Goc J.: Potrzeby informacyjne i możliwości ich zaspokajania w warunkach społeczeństwa informacyjnego. W: Społeczeństwo informacyjne w perspektywie nowego tysiąclecia. Materiały z V Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Zakopane 18-21 października 1999. Pod red. D. Pietruch-Reizes, A. Sitarskiej, B. Stefaniak. Warszawa 2000 s. 38-42.
10. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.: GIS - Obszary zastosowań. Warszawa 2008.
11. Kazienko P.: Struktura hipertekstu a struktura systemu WWW. W: „Zagadnienia Informacji Naukowej” 1998 nr 2 s. 36-55.
12. Wenta U.: Hipertekst - jego początki, istotne cechy i walory poznawcze. W: „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2003 nr 4 s. 34-36.
13. Mulawka J.: Systemy ekspertowe. Warszawa 1996.
14. Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne: materiały konferencyjne. Red. Cz. Daniłowicz. Wrocław 2000.
15. Roszkowski M.: Architektura informacji w serwisach hipertekstowych. W: „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2004 nr 2 s. 13-29.
16. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Oprac. B. Bojar. Warszawa 2002.
17. Sosińska-Kalata B.: Wykorzystanie technik sztucznej inteligencji we współczesnym bibliotekarstwie i systemach wspomagających wyszukiwanie online. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 1990 nr 1 s. 111-138.
18. Werner P.: Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej. Warszawa 2004.