Lista zadań i przydatne źródła

Lista pytań do zadań zaliczeniowych

Lista pytań zaliczeniowych jest dostępna TUTAJ w formacie *.doc. Wystarczy użyć kombinacji klawiszy CTRL + F, następnie trzeba w oknie dialogowym wpisać swoje nazwisko celem wyszukania go w tekście.

Lista zadań

Oznaczenia:
(n) - studia niestacjonarne

1. PIERZCHAŁA - Omów regulacje prawne w kwestii postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej. Zapoznaj się również z informacjami zawartymi na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2. PATRZAŁEK, JANIA (n) - Omów regulacje prawne dotyczące wypłaty tzw. "trzynastek" dla pracowników bibliotek.

3. GOMUŁKA - Omów kwestię uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich nabytych w państwach UE w świetle obowiązujących przepisów.

4. KARPIŃSKA, ŚLIFIRSKA (n) - Omów zasady udzielania urlopów dla dalszego kształcenia oraz ulg związanych z tym kształceniem w świetle obowiązujących przepisów.

5. JAREK, KORPAS (n) - Omów kwestię pobierania przez biblioteki opłat za wypożyczanie płyt kompaktowych w świetle przepisów prawnych.

6. SOCHOCKA, KAŃTOCH (n) - Omów kwestię rejestracji czytelników w bibliotekach publicznych w świetle przepisów prawnych.

7. ŁUCZAK, KUŚKA (n) - Omów kwestię odpłatnych i nieodpłatych usług bibliotecznych.

8. ZATOŃSKA, MILDNER Z. (n) - Czy nazwa biblioteki jest regulowana przepisami prawnymi? Omów tą kwestię w świetle najnowszych przepisów.

9. OWCZAREK, POLCZYŃSKA (n) - Omów kwestię mniejszości narodowych w odniesieniu do bibliotek publicznych.

10. KOŁBUK - Omów rozwiązania prawne zawarte w Zielonej Księdze: Prawo autorskie w gospodarce opartej na wiedzy. KOM(2008) 466 wersja ostateczna dotyczące wyłączenia na rzecz bibliotek i archiwów.

11. DŁUGOSZ - Omów kwestię prawa autorskiego w odniesieniu do bibliotek cyfrowych (zob. m.in. materiały konferencyjne EBIB nr 12)

12. UBYCH - Omów kwestię wykonywania zawodów bibliotekarskich w państwach członkowskich UE.

13. MIOZGA - Omów kwestię nadawania medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" w odniesieniu do pracowników bibliotek w kontekście aktualnych przepisów prawnych.

14. SKUZA, JAROSZ (n) - Omów przepisy dotyczące udostępniania dokumentów osobom niewidomym i ociemniałym.

15. JAWORSKA - Omów kwestię wyłaniania kandydatów na stanowisko dyrektora w bibliotekach samorządowych.

16. ALTER, ORKISZ (n) - Omów kwestię kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy w szkolnictwie wyższym.

17. BARCZYK - Omów kwestię kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy w środowisku szkolnym.

18. OGIŃSKA - Omów kwestię wypożyczeń międzybibliotecznych w bibliotekach publicznych.

19. JAREK - Omów kwestię ogólnopolskiej sieci bibliotecznej w polskich przepisach prawnych.

20. OGŁOZA, MACHURA (n) - Omów kwestię łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami.

21. WILCZEK, PUSTELNIK (n) - Omów kwestię obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych.

22. ŚWIERCZYŃSKA, DYCZKA (n) - Omów niewykonalne zapisy ustawy o bibliotekach.

23. IOS - Omów kwestię kopiowania książek w świetle prawa UE.

24. WARZĄCHOWSKA - Omów kwestię udziału bibliotek w realizacji postanowień ustawy o języku polskim.

25. POCHABA, KLUZEK (n) - Omów kwestię samodzielności bibliotek samorządowych.

26. KLAJBOR, DOBOSZ (n) - Omów kwestię obowiązkowych egzemplarzy regionalnych.

27. MANDOK, FRANCZAK (n) - Omów kwestię kaucji w bibliotece publicznej.

28. BUJAKOWSKI - Omów kwestię Public Lending Right (IFLA).

29. MUCHA, MILDNER A. (n) - Omów kwestię odpowiedzialności za ubytki w zbiorach bibliotecznych.

30. KUŹMIŃSKA - Omów regulacje prawne w sprawie wymiany materiałów bibliotecznych.

31. PUTO, ŁASKAWIEC (n) - Omów regulacje prawne dotyczące postępowania z księgozbiorami likwidowanych bibliotek.

32. PACZYŃSKA - Omów przepisy prawa autorskiego w odniesieniu do książek naukowych i dydaktycznych.

33. DROSD, PISARCZYK (n) - Omów kwestię obowiązków bibliotekarzy szkolnych w świetle przepisów prawnych.

34. SZCZĘŚNIAK, BORATYŃSKA (n) - Omów inicjatywę "domena publiczna" (public domain) w kontekście prawa autorskiego.

35. HAJDUŁA - Omów przepisy prawa autorskiego w odniesieniu do programów komputerowych.

36. GORCZYŃSKA, MAZUR (n) - Omów kwestię wywozu za granicę zabytkowych materiałów bibliotecznych.

37. REKS - Omów kwestię depozytów w bibliotekach.

38. SZCZYRBA - Omów kwestię dotacji Ministra Kultury na upowszechnianie czytelnictwa w świetle przepisów prawnych.

39. KRZYŻOWSKI, MATERLA (n) - Omów kwestię skontrum w świetle przepisów prawnych.

40. JANKOWSKA - Omów kwestie zawarte w Dyrektywie Rady 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej w odniesieniu do czytelnictwa w Polsce.

41. KURTZ - Omów kwestię digitalizacji w kontekście prawa autorskiego.

42. MARKIEWKA, BACA-PUKUŁA (n) - Omów kwestię windykacji w bibliotekach publicznych w świetle obowiązujących przepisów.

43. MUSIALIK - Omów kwestię obsługi bibliotecznej pacjentów zakładów opieki zdrowotnej w świetle przepisów prawa.

44. MICHALSKA - Omów kwestię awansu zawodowego nauczyciela-bibliotekarza z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawnych.

45. BRUDEK, ŚLIFIRSKI (n) - Omów kwestię wynagrodzeń dla właścicieli praw autorskich za udostępnianie ich dzieł w bibliotekach w świetle przepisów prawnych.

46. GLAJC - Omów kwestię obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

47. MIREK - Omów kwestię dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli-bibliotekarzy.

48. PALECZNA, KOŁODZIEJ (n) - Omów przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych w bibliotekach różnych typów.

49. MUSZYŃSKA, WINIARSKA (n) - Omów przepisy regulujące udostępnianie archiwaliów przez archiwa państwowe.

50. ZIEMIAŃSKA - Omów przepisy dotyczące sporządzania kopii materiałów audiowizualnych przez bibliotekę.

51. BEDNARCZYK - Biblioteka jako spadkobierca w świetle przepisów prawa.


Przydatne źródła

I. Wydawnictwa zwarte i ciągłe:
1. Aksamitowska D.: Ogólnokrajowa sieć biblioteczna w aspekcie przepisów prawnych. Warszawa 2004.
2. Biliński L.: Prawo biblioteczne na co dzień. Warszawa 2006.
3. Gołat R.: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Warszawa 2008.
4. Howorka B.: Elementy prawa dla bibliotekarzy i dokumentalistów. Warszawa 1990.
5. Pomagamy sobie w pracy: opolski kwartalnik informacyjny: przepisy prawne dla bibliotek publicznych. Red. Małgorzata Bartoszewska [et.al.]. Opole 2005. (Rocznik XLIX ISSN 1427-8936) - numer specjalny opolskiego kwartalnika informacyjno-metodycznego

II. Czasopisma i serwisy internetowe:
1. Czasopismo "Bibliotekarz" w wersji elektronicznej - szczególnie dział Porady prawne
2. EBIB - Prawo - przepisy, regulacje
3. Forum Biblioteka 2.0 - szczególnie dział Zagwozdki prawne
4. Vagla - serwis poświęcony prawnym aspektom społeczeństwa informacyjnego
5. Baza wiedzy Beck

III. Bibliografie, skorowidze:
1. Polska Bibliografia Prawnicza (dostępna w ramach systemu Lex w sieci uczelnianej).
2. Szczepańska B.: Prawo biblioteczne. Bibliografia (Bibliografia za lata 1991-2005)
3. Wiewiórowski R.: Bibliografia prawa nowych technologii
4. Zacłona A.: Prawo biblioteczne (Bibliografia w wyborze za lata 1990 - 2005)
5. Zarzębski T.: Polskie prawo biblioteczne. Warszawa 2000.

IV. Bazy danych:
1. Internetowy System Aktów Prawnych
2. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
3. Eur-lex - prawo UE
4. Pre-lex - baza danych o procedurach międzyinstytucjonalnych
5. Obserwatorium Legislacyjne (OEIL)- oficjalne dokumenty Parlamentu Europejskiego
6. Prace Sejmu RP
7. Inne systemy informacji prawnej dostępne w sieci uczelnianej: Lex, Legalis, LexPolonica.