Wytyczne

Ogólne wytyczne

Czcionka: Times New Roman, 12, ciemny kolor
Marginesy: domyślne - 2,5 cm z każdej strony
Interlinia: pojedyncza [MS Word: menu górne - Akapit – Interlinia]
Pierwsza strona:
Proszę wstawić nagłówek zawierający:
- lewy górny róg - data;
- prawy górny róg - imię i nazwisko autora pracy, nr grupy.
[Wstawianie nagłówka w MS Word: górne menu - Widok - Nagłówek i stopka]

Tekst pracy

  • Wyśrodkowany i pogrubiony tytuł pracy powinien znajdować się 2 linijki poniżej imienia i nazwiska.
  • Kolejne akapity proszę rozpoczynać wcięciem.
  • Tekst powinien być wyjustowany, a pojedyncze litery kończące linijkę przeniesione do następnej [przydatna może się okazać kombinacja klawiszy: Shift+Enter].
  • Każda strona powinna posiadać w prawym dolnym rogu numer (również pierwsza strona).
  • Cytaty należy zaznaczyć cudzysłowem (do absolutnie każdego cytatu należy podać źródło w przypisach).
  • Parafrazy również należy oznaczyć w przypisach.
  • Tytuły dokumentów, które pojawiają się w pracy, należy oznaczyć kursywą.

Przypisy - przykłady

Gdy cytujemy dokument, do którego przypis już istnieje, stosujemy następujące konstrukcje:
1. M. Janion: Romantyzm a początek świata nowożytnego. W: Gorączka romantyczna. Warszawa 1975 s. 42.
2. J. Słowacki: Ja Orfeusz. Liryki i fragmenty z lat 1936-1849. Oprac. Marian Bizan. Warszawa 1974 s. 46.
3. Tenże (lub Idem), s. 50.
4. M. Janion: Krasiński a Hegel. W: Romantyzm. Studia o ideach i stylu. Warszawa 1969 s. 125.
5. Tamże (lub Ibidem), s. 136.
6. M. Piwińska: Juliusz Słowacki od duchów. Warszawa 1992. Archeologia ducha s. 392.
10. M. Janion: Krasiński a Hegel., op. cit., s. 138.
11. Taż (lub Eadem). Ruch wyobraźni romantycznej. W: Odnawianie znaczeń. Kraków 1980 s. 158.

Można, a nawet należy, stosować powszechnie przyjęte skróty, przy czym trzeba wykazać się konsekwencją (albo nazwy łacińskie albo nazwy polskie):
Ibidem = Tamże.
Idem = Tenże.
Eadem = Taż.
Opere citato = op. cit. = W cytowanym dziele.

Dokumenty tradycyjne

rozdział z książki
1. L. Biliński: Prawo biblioteczne na co dzień. Warszawa 2006 s. 28-35.
artykuł z czasopisma
2. A. Grzecznowska, E. Mostowicz: Małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe jako użytkownicy informacji. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 1996 nr 1 (13) s. 16-22.
akt prawny
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1158 s. 123-124.
książka w całości
4. L. Biliński: Prawo biblioteczne na co dzień. Warszawa 2006.

Dokumenty elektroniczne

artykuł z czasopisma
5. B. Szczepańska: Broker informacji – zawód z przyszłością czy zawód z przyszłości. "EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy" [dokument elektroniczny]. 2002 nr 11 (40) [dostęp: 18 IV 2008]. Dokument dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/szczepanska.php.
akt prawny
6. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości [dokument elektroniczny]. Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1158. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [dostęp: 12.11.2008]. Dokument dostępny w Internecie: http://ks.sejm.gov.pl/proc3/ustawy/1700_u.htm.
akt prawny
7. Opinia Komitetu Regionów Finansowanie rozwoju MŚP [dokument elektroniczny]. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 146/73, 30.6.2007. Eur-lex [dostęp: 15 XI 2007]. Dokument dostępny w Internecie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:146:0073:0076:PL:PDF.
prezentacja multimedialna
8. M. Walt: A Classification Scheme for the Organization of Electronic Documents in Small, Medium and Micro Enterprises (SMMEs) [dokument elektroniczny]. [Dostęp: 19 IV 2008]. Dokument dostępny w Internecie: http://www.ucl.ac.uk/isko2004/sysweb/7bVanDer Walt.ppt.

Bibliografia

W odróżnieniu od przypisów należy najpierw podać nazwisko, a później inicjał (inicjały) autora (autorów). Obowiązuje układ alfabetyczny nazwisk.

1. Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa 1999.
2. Burska J.: Europejska sieć doskonalenia PULMAN dla bibliotek publicznych, muzeów i archiwów. „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski” [dokument elektroniczny]. 2000 nr 3/4 [dostęp: 18 III 2008]. Dokument dostępny w Internecie: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_01-ie/pulman.htm.
3. Centra Euro Info w Polsce [dokument elektroniczny]. Euro-Info Centre [dostęp: 18 III 2008]. Dokument dostępny w Internecie: http://www.euroinfo.org.pl/index.php?option=com_content&task= view&id=14&Itemid=27.
4. Centrum Badania Opinii Społecznej [dokument elektroniczny]. [Dostęp: 19 IV 2008]. Dokument dostępny w Internecie: http://www.cbos.pl/.
5. Chmielewska-Gorczyca E.: Tezaurus informacji naukowej. Warszawa 1992.

Klauzula

Na końcu każdej pracy proszę umieścić formułkę, o ile jest ona zgodna ze stanem faktycznym: Świadoma/y odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca została napisana przeze mnie samodzielnie z poszanowaniem zasad cytowania i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.