Wyszukiwanie informacji Zaliczenie

75% - ilość punktów uzyskanych z zadań praktycznych wykonanych na zajęciach
25% - obecność