Działalność informacyjna w UE - program

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA W UNII EUROPEJSKIEJ
Ćwiczenia (15 godz.)
Rok akademicki 2008/2009, semestr letni

1) Źródła informacji w Unii Europejskiej
Rodzaje źródeł informacji Unii Europejskiej, w tym:
-zakres informacji UE,
-formy i rodzaje źródeł
- sieci informacyjne UE.
Dokumentalne źródła informacji (informatory i przewodniki, wydawnictwa prawnicze, publikacje z różnych dziedzin – ekonomia, badania naukowe, polityka regionalna i in.).

2) 7.03.09
EUROPA – Portal Unii Europejskiej. Struktura, wyszukiwanie informacji.
Działalność Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, wydawnictwa Unii Europejskiej (UE). Struktura. Praca ze stroną WWW. Zamawianie publikacji UE. Serwisy Urzędu Publikacji:
- Serwis internetowy EU Bookshop - dostęp do publikacji instytucji, agencji i innych organów Unii Europejskiej. Praca z serwisem, w tym z katalogiem online oraz archiwum wszystkich publikacji UE. Wyszukiwanie: według słów kluczowych, przy użyciu numerów identyfikacyjnych, wyszukiwanie zaawansowane i in.
- TED Tenders Electronic Daily (Elektroniczny Dziennik Przetargów), struktura, wyszukiwanie informacji;
- SIMAP, portal zamówień publicznych Wspólnoty Europejskiej, struktura, wyszukiwanie informacji.

3) 28.03.09
GRUPA I
Źródła informacji dla każdego – ogólne informacje związane z UE, historia, zasady funkcjonowania, prawo.
1. Serwis EUTube - http://youtube.com/eutube
2. Reprezentacje Komisji Europejskiej - http://www.ec.europa.eu/polska
3. Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego - http://www.europarl.europa.eu/warszawa
4. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej - http://www.ukie.gov.pl
5. Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich – http://bdwe.ukie.gov.pl
6. Centrum Informacji Europejskiej UKIE - http://www.cie.gov.pl
7. Regionalne Centra Informacji Europejskiej - http://www.rcie.katowice.pl
8. EUROPE DIRECT - http://ec.europa.eu/europedirect
9. Fundacja „Fundusz Współpracy” - http://www.cofund.org.pl
10. Polska Fundacja im. Roberta Schumana - http://www.schuman.org.pl
11. Instytut Europejski w Łodzi (Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski) - http://www.ie.lodz.pl

4) 25.04.09
GRUPA II
Źródła informacji dla obywatela – prawa obywatela UE.
1. SEKRETARIAT GENERALNY Komisji Europejskiej – procedura wnoszenia skarg indywidualnych - http://ec.europa.eu/community_law/complaints/form/index_pl.htm
2. Sąd Pierwszej Instancji - http://curia.europa.eu
3. Komisja ds. Petycji Parlamentu Europejskiego - http://www.europarl.europa.eu
4. Europejski Rzecznik Praw Oby wawelskich - http://www.ombudsman.europa.eu
5. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej - http://www.fra.europa.eu
6. SOLVIT - http://www.solvit.gov.pl
7. Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich w Europie - http://www.konsument.gov.pl

GRUPA III
Źródła informacji dla przedsiębiorcy – fundusze UE.
1. Serwis informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - http://www.parp.gov.pl
3. Regionalne Instytucje Finansujące (woj. Śląskie) - http://www.garr.pl
4. EuroInfo, Program Komisji Europejskiej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - http://www.euroinfo.org.pl
5. Innovation Relay Centers
6. Krajowy Punk t Kontaktowy Programów Badawczych UE - http://www.kpk.gov.pl
7. Enterprise Europe Network – http://www.een.org.pl

5) 16.05.09
GRUPA IV
Źródła informacji o rynku pracy i szkoleniach
1. Serwis Informacyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - http://www.mpips.gov.pl
2. Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” - http://www.efs.gov.pl
3. Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP) i Powiatowe Urzędy Pracy (PUP)
4. Krajowy Ośrodek i Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego - http://www.roefs.pl
5. EURES - http://www.eures.europa.eu
6. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej - http://www.buwiwm.edu.pl
7. ENIC (European Network of National Information Centres) - www.enic-naric.net
8. NARIC (National Academic Recognition and Information Centre) - www.enic-naric.net
9. Europejskie Biuro Selekcji Kadr - http://europa.eu/epso
10. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - http://www.pfron.org.pl

GRUPA V
Źródła informacji dla nauczycieli i młodzieży.
1. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - http://www.frse.org.pl
2. Program Comenius - http://www.comenius.org.pl
3. Program Erasmus - http://www.erasmus.org.pl
4. Program Młodzież w działaniu - http://www.mlodziez.org.pl
5. Portal eTwinning - http://www.e-learning.org.pl
6. EURODESK - http://www.eurodesk.org.pl
7. Europejski Portal Młodzieżowy - http://europa.eu/youth
PLOTEUS, Portal o Możliwościach Kształcenia w Europie - http://europa.eu/ploteus