Działalność informacyjna w UE - tematyka nadchodzących zajęć i literatura

Prezentacja grupy 2:

Źródła informacji dla obywatela – prawa obywatela UE.
1. SEKRETARIAT GENERALNY Komisji Europejskiej – procedura wnoszenia skarg indywidualnych - http://ec.europa.eu/community_law/complaints/form/index_pl.htm
2. Sąd Pierwszej Instancji - http://curia.europa.eu
3. Komisja ds. Petycji Parlamentu Europejskiego - http://www.europarl.europa.eu
4. Europejski Rzecznik Praw Oby wawelskich - http://www.ombudsman.europa.eu
5. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej - http://www.fra.europa.eu
6. SOLVIT - http://www.solvit.gov.pl
7. Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich w Europie - http://www.konsument.gov.pl

Prezentacja grupy 3:

Źródła informacji dla przedsiębiorcy – fundusze UE.
1. Serwis informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - http://www.parp.gov.pl
3. Regionalne Instytucje Finansujące (woj. Śląskie) - http://www.garr.pl
4. EuroInfo, Program Komisji Europejskiej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - http://www.euroinfo.org.pl
5. Innovation Relay Centers
6. Krajowy Punk t Kontaktowy Programów Badawczych UE - http://www.kpk.gov.pl
7. Enterprise Europe Network – http://www.een.org.pl