Poprzednie zajęcia

Zajęcia 18.XII.2008 gr. 3/5

Proszę starannie przygotować pojęcie "baza danych" oraz przypomnieć sobie wszystkie pojęcia, które powiązane z definicją.
Typologia baz danych:
A) Rodzaju gromadzonej w nich informacji
B) Rodzaju denotacji
C) Zakresu tematycznego (pola semantycznego) danych
D) Rodzaju bazy notacyjnej
E) Poziomu opisu organizacji danych na nośniku informacji
F) Przyjętego modelu danych (struktury danych)
G) Zakresu realizacji funkcji wyszukiwawczej w charakterystykach wyszukiwawczych dokumentów

Literatura:
1) Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Oprac. Bożena Bojar. Warszawa 2002, s. 27-28)

Zajęcia 11.XII.2008 gr 3/5:

Kolokwium.
Proszę powtórzyć definicje z pierwszych zajęć, elementy i funkcje oraz typologię SIW, systemy faktograficzne i dokumentacyjne, podstawowe informacje o hipertekście, sztucznej inteligencji i systemach ekspertowych.

Zajęcia 4.XII.2008 gr. 3/5:

Systemy ekspertowe jako poddziedzina sztucznej inteligencji. Interpretacja terminu system ekspertowy (SE). Cechy i struktura SE. Rodzaje SE i podstawowe obszary zastosowań SE. SE w informacji naukowej.
Proszę przygotować definicję: systemu ekspertowego (SE) oraz rodzaje SE.
Literatura:
1. Białko M.: Sztuczna inteligencja i elementy hybrydowych systemów ekspertowych. Koszalin 2005.
2. Mulawka J. J. : Systemy ekspertowe. Warszawa 1996.
3. Elementy systemów ekspertowych. Pod red. M. Owoca. Wrocław 2006.
4. H. Kwaśnicka: Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe: rozwój, perspektywy. Wrocław 2005.

Zajęcia 27.XI.2008 gr. 3/5:

Wybrane zagadnienia sztucznej inteligencji. Proszę zapoznać się z rozdziałem II wymienionym w literaturze.
Literatura:
1. Rutkowski L.: Metody i techniki sztucznej inteligencji. Warszawa 2005, s. 5-19.

Zajęcia 13.XI.2008 gr. 3/5

Powtórzenie:
Na początku zajęć dokonamy powtórzenia - proszę sobie przypomnieć zagadnienia poznane na poprzednich zajęciach (aby uporządkować wiadomości polecam mapę myśli).
Teoria:
Proszę zaznajomić się z historią systemów hipertekstowych:
a) osoby: V. Bush, D. Engelbart, N. Meyrovitz, T. Nelson, T. Barners-Lee;
b) systemy: Memex, NLS, Xanadu, Intermedia, Aspen Moviemap, World Wide Web.
Przydatne informacje w serwisie Techsty.
Praktyka:
Zapoznanie się z historycznymi i współczesnymi systemami hipertekstowymi.
Ukończenie prac nad hipertekstowym słowniczkiem.
Chętni mogą zaprezentować własne przykłady ciekawych systemów hipertekstowych, np. wybrana powieść hipertekstowa, interesująca encyklopedia, gra paragrafowa, itp.

Zajęcia 6.XI.2008 gr. 3/5

Powtórzenie:
Proszę w ramach powtórzenia znaleźć konkretne przykłady systemów dla każdego z omówionych podziałów SIW (najlepiej związany z informacją naukową lub bibliotekoznawstwem). Można dopisać nazwy do "mapy myśli".
Np.
system informacji dokumentacyjnej - CYTBIN
system informacji faktograficznej - ODLIS - Online Dictionary for Library and Information Science by Joan M. Reitz
Teoria:
Proszę zaznajomić się z następującymi zagadnieniami:
- system hipertekstowy (rodzaje systemów hipertekstowych),
- hipertekst (struktura hipertekstu, węzły, odsyłacze i ich rodzaje),
- hipermedia,
- nawigacja, przeglądanie (browsing), surfowanie (surfing).
Praktyka:
Na zajęciach stworzymy hipertekstowy słowniczek pojęć związanych z hipertekstem stosując technologie Wiki.

Literatura:

  1. Kazienko P.: Struktura hipertekstu a struktura systemu WWW. W: “Zagadnienia Informacji Naukowej” 1998 nr 2 s. 36-55. Dostępny tutaj.
  2. Roszkowski M.: Architektura informacji w serwisach hipertekstowych. W: “Zagadnienia Informacji Naukowej” 2004 nr 2 s. 13-29.
  3. Skórka S.: Nawigacja jako strategia wyszukiwawcza w hierarchicznym systemie hipermedialnym. W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne pod red. Cz. Daniłowicza. Wrocław 2002, s. 455-463. Dostępny tutaj.
  4. Dodatkowe materiały: serwis poświęcony technologii hipertekstowej, jeszcze trochę teorii, Xanadu dziś.

Zajęcia 30.X.2008 gr. 3/5:

Uwaga! Każdy student zostanie odpytany ze znajomości pojęcia "system informacyjno-wyszukiwawczy".
Omówienie typologii SIW ze względu na różne kryteria. Ćwiczenia praktyczne z wybranymi systemami.

Artowicz E.: Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym: zagadnienia relewancji. Warszawa 1997.

Babik W.: Systemy biblioteczne, systemy informacyjne a systemy informacyjno-wyszukiwawcze. Refleksje terminologiczne. W: “Zagadnienia Informacji Naukowej” 1994 nr 1-2 (63-64) s. 87-90.


Zajęcia 23.X.2008 gr. 3/5:

Zajęcia zostały odwołane w związku z godzinami rektorskimi.


Zajęcia 16.X.2008 gr. 3/5:

Batorowska H., Czubała B.: Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej. Kraków 2000.
Publikacja jest dostępna w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej.
- Rozdział III. System informacyjno-wyszukiwawczy

Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Oprac. Bożena Bojar. Warszawa 2002.

Artowicz E.: Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym: zagadnienia relewancji. Warszawa 1997.

Przypomnienie pojęć:
- informacja,
- metainformacja,
- język informacyjno-wyszukiwawczy.
Nowe pojęcia:
- system informacyjno-wyszukiwawczy (SIW): system informacyjno-wyszukiwawczy online, system informacyjno-wyszukiwawczy offline,
- charakterystyka wyszukiwawcza dokumentu (CHWD),
- relewancja: relewancja techniczna, relewancja pragmatyczna,
- zapytanie informacyjne (kwerenda),
- instrukcja wyszukiwawcza,
- strategia wyszukiwawcza,
- zbiór informacyjny,
- zbiór wyszukiwawczy.

5forum.jpgGoc J.: Potrzeby informacyjne i możliwości ich zaspokajania w warunkach społeczeństwa informacyjnego. W: Społeczeństwo informacyjne w perspektywie nowego tysiąclecia. Materiały z V Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Zakopane 18-21 października 1999. Pod red. D. Pietruch-Reizes, A. Sitarskiej, B. Stefaniak. Warszawa 2000, s. 38-42.