Metodyka pracy nauczyciela TI - warunki zaliczenia

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:
- obecność (15%),
- ocena z przeprowadzonej lekcji (30%),
- ocena z hospitacji 5 lekcji i aktywność na zajęciach (25%),
- zadanie zaliczeniowe (30%).