Lista tematów

Przekreślone referaty otrzymałam już drogą elektroniczną. Referaty bez nazwiska są "do wzięcia".
Jeśli kogoś zainteresowało jakieś zagadnienie prawne (np. prawo biblioteczne, prawo autorskie, wolne licencje, itp.) i ma ochotę napisać referat na wybrany temat, to czekam na informacje.
Jeżeli nie, to na najbliższych zajęciach sama przydzielę pozostałym osobom tematy.

POZOSTAŁE REFERATY (stan na 30.XII.2008)

1. Omów regulacje prawne w kwestii postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej. Zapoznaj się również z informacjami zawartymi na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kot 2/3
2. Omów regulacje prawne dotyczące wypłaty tzw. "trzynastek" dla pracowników bibliotek. Janota 2/3
3. Omów kwestię uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich nabytych w państwach UE w świetle obowiązujących przepisów. Politaj
4. Omów zasady udzielania urlopów dla dalszego kształcenia oraz ulg związanych z tym kształceniem w świetle obowiązujących przepisów. Malinowska 1/3
5. Biblioteki w świetle dostosowania polskiego prawa autorskiego do prawa UE. Troszka
6. Omów kwestię pobierania przez biblioteki opłat za wypożyczanie płyt kompaktowych w świetle przepisów prawnych. Merta 1/3
7. Omów kwestię rejestracji czytelników w bibliotekach publicznych w świetle przepisów prawnych. Gucwa 2/3
8. Omów kwestię wynagrodzeń dla właścicieli praw autorskich za udostępnianie ich dzieł w bibliotekach w świetle przepisów prawnych (zob. m.in. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 1 s. 59-63). Łącka
9. Omów kwestie odpłatnych i nieodpłatych usług bibliotecznych. Gogolin 2/3
10. Czy nazwa biblioteki jest regulowana przepisami prawnymi? Omów tą kwestię w świetle najnowszych przepisów. Szmajser 3/3
11. Omów kwestię mniejszości narodowych w odniesieniu do bibliotek. Gęborska 1/3
12. Omów rozwiązania prawne zawarte w Zielonej Księdze: Prawo autorskie w gospodarce opartej na wiedzy. KOM(2008) 466 wersja ostateczna dotyczące wyłączenia na rzecz bibliotek i archiwów. Ziemer 1/3
13. Omów kwestie zawarte w Dyrektywie Rady 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej w odniesieniu do czytelnictwa w Polsce. Pustelnik
14. Omów kwestię prawa autorskiego w odniesieniu do bibliotek cyfrowych (zob. m.in.materiały konferencyjne EBIB nr 12) Horzela 1/3
15. Omów kwestię wykonywania zawodów bibliotekarskich w państwach członkowskich UE. Wysocka 3/3
16. Omów kwestię windykacji w bibliotekach publicznych w świetle obowiązujących przepisów (zob. m.in. prezentacje mec. Joanny Hetman-Krajewskiej nr1, nr2). Ryś
17. Omów kwestię nadawania medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" w odniesieniu do pracowników bibliotek w kontekście aktualnych przepisów prawnych. Więczkowski 2/3

GR. 1/3

1. Omów przepisy dotyczące udostępniania dokumentów osobom niewidomym i ociemniałym. Kłysz
2. Omów kwestię wyłaniania kandydatów na stanowisko dyrektora w bibliotekach samorządowych. Ludwig
3. Omów kwestię kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy w szkolnictwie wyższym. Dubiel
4. Omów kwestię kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy w środowisku szkolnym. Darowska
5. Omów kwestię wypożyczeń międzybibliotecznych w bibliotekach publicznych. Gaj
6. Omów kwestię ogólnopolskiej sieci bibliotecznych w polskich przepisach prawnych. Balon
7. Omów kwestię łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami. Caban
8. Omów kwestię obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych. Musiorska

GR. 2/3

1. Omów niewykonalne zapisy ustawy o bibliotekach. Czagan
2. Omów kwestię kopiowania książek w świetle prawa UE. Dziurawiec
3. Omów kwestię udziału bibliotek w realizacji postanowień ustawy o języku polskim. Stefańska
4. Omów kwestię samodzielności bibliotek samorządowych. Dym
5. Omów kwestię obowiązkowych egzemplarzy regionalnych. Korfanty
6. Omów kwestię kaucji w bibliotece publicznej. Cywińska
7. Omów kwestię Public Lending Right (IFLA). Osuch
8. Omów kwestię odpowiedzialności za ubytki w zbiorach bibliotecznych. Kopka

GR. 3/3

1. Omów regulacje prawne w sprawie wymiany materiałów bibliotecznych. Gbyl
2. Omów regulacje prawne dotyczące postępowania z księgozbiorami likwidowanych bibliotek. Buchla
3. Omów przepisy prawa autorskiego w odniesieniu do książek naukowych i dydaktycznych. Bem