Informacja prawna, patentowa i normalizacyjna Zaliczenie

Warunki zaliczenia:
75% - oceny uzyskane na kolokwiach
25% - obecność i aktywność na zajęciach