Ćwiczenie

Zadanie. 1
Zapoznaj się z poniższymi elektronicznymi źródłami informacji prawnej:

  1. EBIB - Prawo - przepisy, regulacje
  2. Baza wiedzy Beck
  3. Internetowy System Aktów Prawnych
  4. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  5. Eur-lex - prawo UE
  6. Pre-lex - baza danych o procedurach międzyinstytucjonalnych
  7. Obserwatorium Legislacyjne (OEIL)- oficjalne dokumenty Parlamentu Europejskiego
  8. Bazy danych Sejmu RP
  9. Inne systemy informacji prawnej dostępne w sieci uczelnianej: Lex, Legalis, LexPolonica.

Zapisz w formie notatki, co można znaleźć w każdym z tych systemów.

Zadanie 2. Wykonaj ćwiczenie:

Prawo polskie

a) Znajdź rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu i ich przekazywania:
- jaki akt jest podstawą prawną dla tego rozporządzenia?
- podaj nazwę aktu prawnego który został zmieniony przez to rozporządzenie?
- czy rozporządzenie na dzień dzisiejszy jest obowiązujące?
- powyższe przepisy dotyczą egzemplarza obowiązkowego… ile bibliotek zgodnie z przepisami prawa jest uprawnionych do otrzymywania egzemplarza regionalnego?
b) Znajdź wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego II SA 837/03:
- jakiego zagadnienia dotyczy sprawa?
- czy orzeczenie sądy jest prawomocne?
- podaj nazwisko sędziego głównego
- kto wniósł sprawę do sądu?
c) Znajdź tekst projektu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej:
- jakie poprawki wniósł Senat do projektu?
- kiedy Prezydent podpisał ustawę?
- ilu posłów PO głosowało za projektem a ilu było obecnych?
d) Znajdź Kodeks morski:
- zanotuj zapis znajdujący się w rozdziale 3, artykuł 279, paragraf 2, punkt 3
e) Znajdź artykuł dra Grzegorza Sibigi i Sławomira Szopy: Udostępnienie informacji gospodarczej z numeru 16/2003 "Monitora Prawniczego". Ile kosztuje artykuł?

Prawo europejskie

a) Znajdź dokumenty z serii procedury zgody w okresie 1.X.2008 do dziś:
- ile ich jest?
b) Znajdź KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO Nanonauka i nanotechnologia: Plan działań dla Europy na lata 2005-2009. Pierwsze sprawozdanie z realizacji za lata 2005-2007:
- ile czasu upłynęło od momentu przyjęcia dokumentu przez Komisję Europejską do uzyskania Konkluzji Rady?
- znajdź notkę prasową Rady w języku polskim dotyczącą tego dokumentu - który polski minister jest wymieniony w tym dokumencie?
c) Znajdź Zieloną Księgę (tzw. Green Paper): Prawo autorskie w gospodarce opartej na wiedzy:
- czy jest w tym dokumencie jakaś wzmianka o bibliotekach?
d) Do kiedy obowiązuje Traktat Paryski (o utworzeniu EWWiS)?
e) Jaki numer rozdziału w klasyfikacji Eur-lex jest najbliższy dokumentom dotyczącym informacji?
f) Znajdź Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej
- podaj nazwę dziennika oraz nazwę i numer serii w jakiej została ona ogłoszona?

e-student.wikidot.com/local—files/cwiczenie-z-wyszukiwania/zadanie-odpowiedzi.doc